Bacaan Doa dan Dzkir Setelah Sholat

By Rinaldy Virgiawan S - 11:36 AM

Assalamualaikum wr. wb.Di dalam Al Quran dan Hadits telah dijelaskan tentang keutamaan dzikir kepada Allah baik yang sifatnya muqayyad (tertentu dan terikat) dan yang sifatnya muthlaq (di setiap keadaan) kecuali di tempat yang kotor dan najis seperti WC atau Toilet. Di antara dzikir-dzikir yang sifatnya muqayyad adalah dzikir setelah salam dari shalat wajib. Setelah selesai mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, kita disunahkan membaca dzikir, yaitu sebagai berikut : 

1. Bacaan Dzikir Sesudah Shalat 

a. Astaghfirullaahal-'azhim, alladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum, wa atuubu ilaiih. 3x
Artinya : "Saya mohon ampun kepada Allah Yang Maha Besar, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang senantiasa hidup lagi mengurus segala sesuatu dengan sendiri-Nya, dan saya bertobat kepada-Nya."  3x 

b. Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalahu, lahulmulku wa lahul-hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir.
Artinya : "Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Yang Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Dialah yang mempunyai kekuasaan dan kerjaan yang memerintahkan, dan bagi-Nya segala puji-pujian yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu."

c. Allaahumma antas-salaamu wa minkas-salaamu wa ilaika ya'udus-salaamu fa hayyinaa rabbanaa bis-salaami wa adkhilnal-jannata daaras-salaami tabaarakta rabbanaa wa ta'aalaita yaa dzal-jalaali wal-ikraam.
Artinya : "Ya Allah, Engkau adalah Zat yang mempunyai kesejahteraan dan daripada-Mulah kesejahteraan itu akan kembali lagisegala kesejahteraan itu. Ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan sejahtera. Dan masukkanlah kami ke dalam surga kampung kesejahteraan. Engkaulah yang kuasa memberi berkah yang banyak dan Engkaulah Yang Maha Tinggi, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan." 

d. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Al-hamdu lillaahi rabbil-'aalamiin. Ar-rahmaanir-rahiim. Maaliki yaumid-diin. Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Ihdinash-shiraathal mustaqiim. Shiraathal-ladziina an'amta a'laihim ghairil maghduubi 'alaihim waladh-dhaliin. Amiin.
Artinya : "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pebalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi kenikmatan, bukan (jalan) mereka yang Engkau murkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. Semoga Allah memperkenankan."

e. Wa ilaahukum ilaahuw waahidun laa ilaaha ilaa huwar-rahmaanur-rahiim.
Artinya : "Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."

f. Allaahu laa ilaaha illaa huwal-hayyul-qayyuum, laa ta'khudzuhuu sinatuw wa laa nauum, lahuu maa fis-samaawaati wa maa fil-ardh, man dzal-ladzii yasyfa'u 'indahuu illaa bi idznih, ya'lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum wa laa yuhiithuuna bi syai'im min 'ilmihii illaa bimaa syaa', wasi'a kursiyyuhus-samaawaati wal-ardh, wa laa ya'uuduhuu hifzhuhumaa wa huwal-'aliyyul-'azhiim.
Artinya : "Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan dan di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah,melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi lagit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

g. Syahiidallaahu an-nahuu laa illaaha illaa huwa, wal malaa-ikaatu wa ulul' ilmi qaa-imaan bilqishti. Laa illaaha illaa huwal 'aziizul hakiim, innad-diina 'indaa llaahil islaam. Qulillaa-humma malaa ikal mulki tu'til mulka man tasyaa-u, wa tudzillu man tasyaa-u, biyaa-dikal khaiiril innakaa 'alaa kulli syai'in qadiir. Tuulijul-laila fin-nahaari, wa tuulijun-nahaara fil lail, wa tukhrijul hayya minal mayyiti, wa tukhrijul mayyita minal hayyi, wa tarzuqu man tasyaa bi-ghairi hisaab.
Artinya : "Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu (juga menyatakan demikian itu). Tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Katakanlah : ' Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau merendahkan orang-orang yang Engkau kehendaki, Ditangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau memberi rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab'."

h. Ilahii yaa rabbii
Artinya : "Wahai Tuhan kami."

i. Subhaanallaah. 33x
Artinya : "Maha Suci Allah." 33x

j. Subhaanallaahil 'ahiimi wa bihamdihi daa-iimaan qaa-iimaan abadaa. al-hamdu lillaah.
Artinya : "Maha Suci Allah lagi Maha Agung dan dengan segala puji-Nya tetap untuk selamanya. Segala puji bagi Allah."

k. Al-hamdu lillaah. 33x
Artinya : "Segala puji bagi Allah." 33x

l. Al-hamdu lillaahi rabbil-'alaaminaa 'alaa kullii hallin wa fii kullii hallin wa ni'matiin. Allaahu akbar.
Artinya : "Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam pada setiap hal dan di dalam setiap hal serta kenikmatan. Allah Maha Besar."

m. Allahu akbar. 33x
Artinya : "Allah Maha Besar."

n. Allaahu akbar kabiiraw wal-hamdu lillaaahi katsiiraw wa subhaanallahi bukrataw wa ashiilaa. Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lahu lahul-mulku wa lahul-hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa 'al a aa kulli syai'in qadiir.
Artinya : "Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaran-Nya. Segala puji bagi Allah dengan puji yang banyak. Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Dialah yang memiliki kekuasaan dan bagi-Nya lah segala puji, Zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia berkuasa atas segala sesuatu."

o. Wa laa haula wa laa quwwata illaa billaahil-'aliyyil 'azhiim. Astagfirullaahal-'azhiim.
Artinya : "Dan tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia. Saya mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung." 

2. Doa Sesudah Shalat 

a. A'uudzu billaahi minasy-syaithaanir-rajiim. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim. Al-hamdu lillaahi rabbil-'aalamiin, hamdasy-syakiriin, hamdan-naa'imiin, hamday-yuwaafii ni'amahu wa yukaafii maziidah.
Artinya : "Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yaitu dengan pujian orang-orang yang bersyukur, dengan pujian orang-orang yang mengharapkan nikmat-Mu, dan dengan pujian yang sesuai dengan nikmat-nikmat-Nya dan memadai penambahan-Nya."

b. Yaa rabbanaa lakal-hamdu wa lakasy-syukru kamaa yambaghii li jalaali wajhikal-kariimi wa 'azhiimi sulthaanik.
Artinya : "Wahai Tuhan kami, hanya bagi-Mu segala puji dan syukur, sebagaimana pujian itu patut terhadap kemuliaan Dzat-Mu dan keagungan kerajaan-Mu."

c. Allaahummaghfir lanaa dzunuu banaa, wa liwaliidiina, warhamhumaa kamaa rabbayaanii shaghiiraa. wa li jamii'il-muslimiina wal-muslimaati wal mu'miniina wal-mu'minaati al ahyaa'iminhum wal-amwaat, innaka antas-samii'un qariibuum-mujibud da'wat, wa yaa qhadiyal hajaat.
Artinya : "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dan kasihinilah mereka sebagaimana mereka berdua mendidik kami sewaktu kecil, dan bagi semua orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan yang masih hidup dan yang sudah mati. Sesungguhnya Engkau Dzat Yang Maha Mendengarkan dan Mengabulkan semua doa, Wahai Yang mengatur semua hajat."

d. Rabbanaa zhalamnaa anfusanaa wa in lam taghfir lanaa wa tarhamnaa lanakuunanna minal-khaasiriin.
Artinya : "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri karena itu ya Allah jika tidak dengan limpahan ampunan dan rahmat-Mu niscaya kami akan menjadi orang yang sesat''.

 e. Allaahummaftah lii abwaabal-khair,  wabwaabal baraakah, wabwaabal-ni'mah, wabwaabal-rizki, wabwaabal-shihah, wabwaabas-salaamah, wabwaabal-jannah, birahmatika yaa arhamar-rahimiin.
Artinya : "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu kebaikan, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kesehatan, pintu-pintu keselamatan dan pintu-pintu surga, Dengan rahmat-Mu Ya Allah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."

f. Allaahumma innaa nas'aluka salaamatan fid-diin, wa 'aafiyaatan fil-jasadi, wa ziyaadatan fil-'ilmi, wa baraakatan fir-rizqi, wa taubatan qablal-mauut, wa rahmatan 'indal mauut, wa magfiratam ba'dal mauut. Allaahumma hawwin 'alaina fil sakaraatil-mauut, wan-najaata minan-naar, wal 'afwa 'indal-hisaab.
Artinya : "Ya Allah, kami mohon keselamatan agama, kesehatan jasmani, bertambahnya ilmu, dan berkah rezeki, dapat bertaubat sebelum mati, mendapatkan rahmat ketika mati, dan memperoleh ampunan setelah mati. Ya Allah mudahkanlah kami pada gelombang sakarul mau, dan bebaskanlah kami dari azab neraka, serta memperoleh keampunan ketika dihisab."

g. Allaahumma ahyinaa bil iimaani, wa amitna bil iimaani, wahsyurnaa bil iimaani, wa adkhilnal jannata ma'al iimaan. Allaahumma tsabbitnaa ma'al iimaan, wa akhrijna minad-dunyaa ma'al iimaan, wa khaddim lanaa minal jinni ma'al iimaan.
Artinya : "Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, matikanlah kami dengan iman, kumpulkanlah (setelah hidup dari mati) dengan iman,dan masukkanlah kami ke surga dengan iman. Ya Allah teguhkanlah kami bersama iman, keluarkan kami dari dunia bersama iman, dan lauankanlah (tundukkanlah) jin bagi kami bersama iman."

h. Allaahummakhtim lanaa bil-islaami, wakhtim lanaa bil-iimaan, wakhtim lanaa bihusnil-khaatimah.
Artinya : "Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan islam, akhirilah hidup kami dengan membawa iman, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah."

i. Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba'da idz hadaitanaa wahab lanaa min ladunka rahmatan innaka antal-wahhaab.
Artinya : "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan kami sesudah mendapat petunjuk, berilah kami karunia. Engkaulah Yang Maha Pemurah."

j. Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa dzuriyyaatinaa qurrata a'yuniw waj'alna lil-muttaqiina imaamaa.
Artinya : "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada istri / suami / keluarga dan keturunan kami sebagai penyenang hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

k. Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanatan wa fil-aakhirati hasanatan wa qinaa 'adzaaban-narr.
Artinya : "Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksaan api neraka."

l. Subhaana rabbika rabbil-'izzati 'ammaa yashifuun, wa salaamun 'alal-mursaliina wal-hamdu lillaahi rabbil-'aalamiin. Artinya : "Maha Suci Engkau, Tuhan segala kemuliaan. Seci dari segala apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Semoga kesejahteraan atas para rasul dan segala puji bagi Allah seru sekalian alam."


sumber : http://fajar-d-ace.blogspot.com/

  • Share:

You Might Also Like

0 komentar

Komentar yang baik baik yaa :)
Berikan Saran dan Kritik untuk blog ini ya, supaya blog ini tambah maju . .